Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Åpenhetsloven
Publisert: torsdag 29. juni 2023

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

«Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.»
Kilde: Åpenhetsloven § 2

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»
Kilde: Åpenhetsloven § 1.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023. Det er anslått at i underkant av 9 000 norske virksomheter vil være omfattet av åpenhetsloven.

 

Hvordan jobber Furnes Jernstøperi AS med åpenhetsloven

Furnes Jernstøperi AS jobber løpende med evaluering av våre leverandører og vil ved eventuelle avdekkelser eller mistanker om avvik ta tak i dette med en gang. Dette vil i hovedsak omfatte en (eller flere) tiltak:

Forebygge

  • Iverksette tiltak for å forebygge skade/negativ konsekvens

Begrense

  • Dersom skaden allerede er skjedd, må det iverksettes tiltak for å begrense skadeomfanget, og ikke minst analysere årsaken for å kunne forebygge risiko for gjentakelse.

Stanse

  • Dersom ingen andre tiltak er gjennomførbare, eller hensiktsmessige, vil det være nødvendig å stanse aktiviteten.

 

Gjennom aktsomhetsvurderingen på Furnes Jernstøperi AS blir leverandører vurdert opp mot OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

  • Menneskerettigheter
  • Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet
  • Miljøvern
  • Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing
  • Forbrukerinteresser
  • Offentliggjøring av opplysninger

 

Figur: Trinn i Aktsomhetsvurderingen

 

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer. Furnes Jernstøperi AS praktiserer i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialbruk som ikke er bærekraftige eller opptrer i strid med økonomisk lovgivningen.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene 2023

Furnes Jernstøperi AS har mange leverandører av alt fra råvarer og komponenter som brukes i produksjon, til tjenester og service. Av de strategisk viktigste leverandørene våre (basert på størrelse og kritikalitet for driften til Furnes Jernstøperi AS), har 6 leverandører blitt lokalisert i et «høy-risiko» område (basert på CSR Risk check). Basert på dette har alle disse leverandørene i løpet av de siste 12 månedene blitt fulgt opp med fysisk oppmøte/Supplier Audit og har signert vår CoC/Ethical Guidelines. Det ble ikke avdekket noen negative forhold under disse revisjonene som krevde videre utredning.

Basert på situasjonen med Russland og de sanksjoner som i økende grad ble opprettet mot landet, valgte vi å avslutte vårt samarbeid med en av disse leverandørene i 2022.

Vi jobber kontinuerlig med å forankre våre verdier hos alle våre leverandører, samtidig som vi også prioriterer å ha jevnlige oppfølgingsmøter/Supplier Audits hos alle våre viktigste leverandører.

Resultatet av våre granskninger siden vår/sommer 2022 er at det er ikke avdekket noen negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold dette rapporteringsåret (2022/2023). Det er heller ikke avdekket noen vesentlig risiko for brudd eller negative konsekvenser.


Skrevet av: