Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Global Compact

Samfunnsansvar – Global Compact – Etiske Retningslinjer

Furnes Jernstøperi AS sine retningslinjer for ivaretakelse av samfunnsansvar beskriver overordnet, at krav i forbindelse med organisering av arbeidet med samfunnsansvar, ansvarsforhold i organisasjonen og rutiner for å sikre overholdelse av grunnleggende prinsipper som er beskrevet følges.
Prinsippene gir en oversikt over hva som vektlegges i forbindelse med ivaretakelse av grunnleggende menneske-rettigheter, de ansattes rettigheter som arbeidstakere, hensynet til miljøet, en bærekraftig utnyttelse av naturressurser og integritet i forretningsførsel.

Furnes Jernstøperi AS retningslinjer for ivaretakelse av samfunnsansvar beskrives i dokumentet;
«Samfunnsansvar i Furnes Jernstøperi AS» hvor underliggende dokumentasjon er «Absolutt kvalitet – samfunnsansvar i Furnes Jernstøperi AS», «Furnes Jernstøperi AS og Global Compact», «Etiske retningslinjer for Furnes Jernstøperi AS» og «Furnes Jernstøperi AS – Oppfølging av etiske retningslinjer».

Furnes Jernstøperi AS sin visjon er absolutt kvalitet. Kvalitetsbegrepet er med det utvidet til å omfatte kvalitet på alle nivåer i våre virksomheter. Det betyr for eksempel kvalitet på salg, produksjon, innkjøp, produktutvikling og relasjoner internt mellom våre ansatte samt i vårt forhold til våre forretningsforbindelser.

Ved å følge Global Compact 10 prinsipper tar Furnes Jernstøperi AS sitt samfunnsansvar og engasjement alvorlig.

Furnes Jernstøperi AS sine etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, leverandører og kunder. Retningslinjene omhandler forhold som den enkeltes ansvar for og holder en høy HMS-standard, at diskriminering og trakassering ikke finner sted, forbud mot korrupte handlinger, forvaltning av fortrolige opplysninger, overholdelse av konkurranseregelverk og nøyaktighet i offentlig rapportering. Et grunnleggende prinsipp er at alle ansatte, leverandører og kunder skal følge og respektere lovgivningen der de befinner seg.

Furnes Jernstøperi AS har under etiske retningslinjer en beskrivelse av varsling hvor ansatte kan henvende seg med bekymringsmeldinger knyttet til mulige brudd på etiske retningslinjer eller andre uetiske eller ulovlige handlinger.
Furnes Jernstøperi AS stiller med bakgrunn i etiske retningslinjer krav til risikoutsatte leverandører knyttet til menneskerettigheter og forsvarlig miljøhåndtering.
Krav om signert etiske retningslinjer og oppfølging for å sikre full etterlevelse gjennom hele verdikjeden.

GLOBAL COMPACT PRINCIPLES

800px globalcompact2